Domů » Filmy, Recenze

Atlas mraků: Je revoluce základem nové totality?

Co spojuje německého perfekcionistického režiséra Toma Tykwera s „matrixovskou“ trilogií proslaveným duem Wachowských? Na první pohled je to zřejmě tendence tvořit formálně invenční audiovizuální hody. Přidanou hodnotu ideově vyhraněného a jasně definovaného světonázoru nelze sourozencům Wachowským upřít přinejmenším v případě Matrixu. Naopak u snímků, jako jsou Princezna a bojovník či novější 3, lze pozorovat, že dílo Toma Tykwera obvykle předkládá lehce provokativní formou nejednoznačně čitelnou analýzu společnosti. Jejich společný projekt Atlas mraků, jenž je adaptací stejnojmenné knihy Davida Mitchella, se do značné míry jeví jako součet dosavadních tvůrčích zkušeností a preferencí těchto tvůrců.

Tom Tykwer si již práci na velkolepé literární adaptaci odbyl v případě filmu Parfém: Příběh vraha, pro Wachowské je Atlas mraků prvním pokusem o převod cizí autorské vize skrze odlišné médium. Nemá samozřejmě smysl jednu z forem považovat za dominantní – jak film, tak kniha pracuje s autonomními prostředky sdělování a utváří zcela svébytnou podobu uměleckého vyjádření. Vzhledem k netradičně pojatému narativu Atlasu mraků, jenž je navíc skrze film a knihu naplněn dosti odlišně, by mohl být přínosný i pokus o srovnání.

Když jedné zimní noci cestující…

Mitchellova kniha je založená na pyramidální struktuře, v jejímž rámci jsou do sebe jednotlivé příběhy vnořeny. Postup vnořování sleduje lineární časovou osu, která míří do budoucnosti a po dosažení svého nejzazšího bodu se zase postupně vrací po jednotlivých příběhových „hladinách“ ke svému počátku. Rámující úvodní a zároveň závěrečný příběh se odehrává v roce 1850, kdy se mladý a naivní právník Adam Ewing na své cestě z Chathamových ostrovů poprvé setkává s hrůzným rozměrem lidské brutality a chamtivosti, zatímco (chronologicky) poslední příběh vyprávěný domorodcem Zachrym je situován do světa značně vzdálené postapokalyptické budoucnosti. Vyprávění pomocí sítě vnořených příběhů, jež svojí strukturou vyjadřuje pluralitu pohledů a rozmanitost existence, není v literatuře ničím novým: v podstatě jde o variaci na Knihu tisíce a jedné noci. David Mitchell však ve svém textu zároveň zachovává krystalický pořádek, v němž je každý příběh vždy uprostřed rozetnut příběhem dalším (kromě toho prostředního), přičemž zrcadlová struktura v druhé polovině knihy všechno opět uzavře (nabízí se analogie mezi formou samotné knihy a sextetem Atlas mraků Roberta Frobishera – mladého skladatele a jednoho z hrdinů). Autor přerušuje vyprávění vždy takřka v nejlepším; tato jeho škodolibost snad odkazuje k slavnému románu Itala Calvina Když jedné noci cestující…, který má rovněž podobnou architekturu. Calvino byl členem francouzské avantgardní literární skupiny OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle – Dílny potenciální literatury), jejímž hlavním programem bylo rozbíjení konstituovaných literárních pravidel rozmanitými kousky formálních her. A právě sofistikovaná hravost je asi tím nejvýraznějším rysem v Mitchellově knize. Autor předvádí své vynikající spisovatelské schopnosti – každá část je povedeným žánrovým pastišem a celá kniha je protkaná sítí nepřímých intertextuálních odkazů. Nejvýrazněji v tomto směru působí patrně „orwellovský“ svět státu Nea So Corpos (ve filmu Nového Soulu), v němž se klonované servírce Sonmi-451 dostane příležitosti k prolomení její otrocké existence. Také další příběhy však silně připomínají známé scény. Čtenář i divák si při sledování osudu vydavatele Timothyho Cavendishe vybaví knihu Vyhoďme ho z kola ven Kena Keseyho (respektive Formanovu adaptaci Přelet nad kukaččím hnízdem), příběh investigativní novinářky Luisy Reyové připomene řadu špionážních thrillerů a Zachryho postapokalyptický svět zase celý kánon podobných fikčních světů, v nichž vystupují kanibalští nájezdníci a „magická“ technika si podává ruku s primitivismem.

Reinkarnovaný Tom Hanks v paralelním vesmíru

Žánrová rozmanitost knihy je zachována i ve filmu Tykwera a Wachowských. Také zde se každý příběh odkazuje k příslušným kánonům děl. Exhibice tvůrčí trojice se ovšem dále s autorem textu rozchází a to jak na formální, tak na ideové rovině. Snímek Atlas mraků využívá výhod svého média – zcela opouští strukturu vnořených příběhů a vše prezentuje jako shluk střídajících se scén v paralelně vyprávěných časových rovinách. Na této úrovni dílo funguje bezchybně: přes počáteční mnohohlasou expozici, v níž se může divák neznalý předlohy lehce ztrácet, je vše nakonec poměrně přehledné. Film navíc poskytuje další významová propojení, s nimiž Mitchellův text nepracuje. Ta vznikají především díky chytré střihové složce. Scény jsou vzájemně propojeny množstvím věcných nebo symbolických paralel, v nichž se myšlenky, osoby či celé fenomény jakoby přenášejí sdílenou časoprostorovou sítí. V nejjednodušším případě to vypadá tak, že postava procházející dveřmi střihově navazuje na jinou postavu procházející jinými dveřmi v jiném příběhu; běh po úzkém můstku vysoko nad zemí navazuje na analogickou scénu v jiné časové rovině atp. Další zajímavá propojení vznikají díky různým rolím zastoupeným stejnými herci. Celý film implikuje interpretaci, že jednotlivé postavy se reinkarnují do nových životů a tvoří tak příčinně-následnou síť vztahů, v níž nakonec nikdo neujde svému osudu. Nutno poznamenat, že jediný prvek možné následnosti jedinců skrze pokolení je v Mitchellově knize opakující se mateřské znaménko ve tvaru komety – tento symbol však ve filmu představuje jen jeden z množství prvků možného „karmického“ řetězce. Takto rozehraná vztahová hra dává vzniknout zajímavým výkladům, v nichž zmiňované paralely fungují na vyšší rovině – jako když Sonmi-451, představovaná korejskou herečkou Du-na Bae, v jedné scéně umírá, aby se její „duch“ přenesl skrze herečku do následující scény, v níž mladá manželka Adama Ewinga šťastně odchází po boku svého chotě, aby se společně připojili k hnutí abolicionistů. V obou příbězích hraje navíc jejího životního partnera rovněž stejný herec – Jim Sturgess, „vykoupení“ je tedy možné pro celý pár. Nehledě na transgenderové přesuny, při nichž jeden herec/herečka hraje mužské i ženské postavy (nabízí se samozřejmě paralela s osobním tématem identity Lany/Larryho Wachowské/ho). Paradoxní situace mohou vést k pochopení snímku jako systému paralelních vesmírů, v nichž se odehrávají různé příběhy se stejnými osobami, přičemž každá „duše“ má možnost se v některém ze světů vykoupit.

Celá struktura však bohužel takto sofistikovaná není. Divák, jenž se vydá touto cestou výkladu, záhy zjistí, že koncept je přes svůj potenciál v podstatě banálnější, než se na první pohled zdá. Velkým množstvím víceznačných formálních signálů, jež se na diváka ve vysoké rychlosti hrnou, se film v tomto směru tváří „chytřejším“, než je. S tím souvisí jeho hlavní vnitřní rozkol, jenž vynikne ve srovnání s knihou. Snímek Tykwera a Wachowských se totiž snaží nezávazně bavit a zároveň ostentativně sdělovat cosi závažného. Výsledná podoba je značně nesourodá. Dílo vyjadřuje nejistotu, v níž nerozhodně variuje mezi póly volné zábavy, sofistikované hry a ideové masáže humanistických myšlenek v duchu „new age“.

Zůstaňme prozatím na úrovni hereckých kreací. Rozmanitost jejich rolí by mohla produkovat síť nových významů, ve skutečnosti je ovšem podřízena především kritériu zábavy. Nejde totiž ani tak o to, koho který herec hraje a jak to souvisí s jeho dalšími „avatary“, nýbrž o zábavnou „poznávačku“ (viděli jste Hugha Granta v roli lidojedského náčelníka?!). Propojení v druhém plánu je pak spíše banální: Hugo Weaving hraje jednoznačně zlé postavy, Tom Hanks pak ty, které jsou na scestí či na pomezí společenské morálky, Halle Berry zase čistě pozitivní figury atd. Menší role, jakási mini-camea v jednotlivých příbězích, jsou pak filmovými „easter eggs“, tedy překvapením pro znalce (např. Halle Berry jako „podzemní“ chirurg v dystopickém Novém Soulu). Veselost herecké šarády pak jen potvrzuje závěrečný mezititulkový sled obrazů všech „převleků“, jenž je typickou „metafikcí“ komediálního žánru předvádějící zábavné scény ze zákulisí.

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

Ve stejném duchu působí celý film. Každý příběh sice odpovídá jinému žánru, všechny ovšem obsahují nutné prvky spektakulární zábavy: zběsilé honičky ve futuristickém prostředí Nového Soulu, zábavně groteskní momenty s Timothy Cavendishem, hudebně dojímavé okamžiky s Robertem Frobisherem, výpravné scény s lidojedy… Celková, bezmála tříhodinová stopáž nadto nedovoluje zápletky šesti příběhů rozehrát do potřebné hloubky. Redukce motivů knihy však nesouvisí pouze s časovým limitem, do něhož bylo nutné všechno smysluplně napasovat. Zábavně rozpustilý rámec, jenž si manýristicky pohrává s různými formami vyprávění, aniž by však opustil prostor středního proudu, by nebyl nijak problematický, kdyby se celé dílo zároveň nesnažilo podřídit velkolepému ideovému jádru. Bezpochyby nadaní sourozenci Wachowští by udělali lépe, pokud by navázali na sympatickou hravost do sebe uzavřeného světa svého předchozího počinu Speed Racer, adaptací Atlasu mraků si však jen zopakovali „pop-kulturní” poselství Matrixu. Také Tomu Tykwerovi, zdá se, svědčí spíše komornější projekty než opulentní megadíla. Jeho sociologický experiment na „Petriho misce“ lidských vztahů ve snímku 3 je toho důkazem.

Všechny „atlasové“ příběhy jsou vlastně variací na téma represivní společností utlačovaného jedince. V celém díle se opakuje základní konflikt: slabí proti silným, jedinec proti systému, láska proti nenávisti, víra proti fašistickému pragmatismu. Film působí rozpačitě především proto, že se snaží být dechberoucí zábavou i poselstvím takřka biblických rozměrů. Předloha Davida Mitchella je v tomto směru mnohem střídmější. Čtenáři nepředkládá žádné obecné „pravdy“, místo toho rozehrává mnohoznačně interpretovatelnou síť, v níž lze zachytit ozvěnu různých kauzalit. Také Michell vypráví o zodpovědnosti jedince, síle vlivu, průraznosti myšlenky a totalitě násilí. Příběh z jeho pera je však méně jednoznačný a jeho vize temnější. Mateřské znaménko ve tvaru komety se v knize zdá být znamením skutečně neblahým.

Celá koza

Snad jsem ale jen užil nesprávné prizma a Atlas mraků je v tomto směru postmoderním produktem úspěšně propojujícím braková témata a filosofické myšlení ve všeobecně přijatelné formě. Šlo by tedy o funkční kompromis vůči divákům: film tak chytrý a zároveň tak „popcornově“ zábavný, jak jen může být. Inteligentní snímky režisérů jako je Christopher Nolan či Zack Snyder ukazují, že „dospěle“ vystupující blockbustery fungují docela dobře. Stejně tak Tykwer a Wachowští zkrátka dělají, co můžou: intelektuální perly prosakují skrze předivo zběsile se valících snímků. Jejich film je potravou pro chytrého vlka, jehož koza smíchu si na konci vesele hopsá do rytmu Frobisherova sextetu v závěrečných titulcích. Atlas mraků se ovšem v tomto směru od snímků jako je Temný rytíř v několika ohledech podstatně liší. Jak už bylo řečeno, Mitchellův text představuje asambláž žánrů a jako celek působí nejednoznačně a mnohovýznamově (přesto ovšem sebevědomě a uceleně). Domnívám se, že tento tematický a stylový eklekticismus lze přiléhavě adaptovat buď formou sebereflexivní a do sebe uzavřené hry (Speed Racer, Sucker Punch, Kill Bill, či například Nemilosrdný střelec Takashiho Miike) nebo jako svobodně pojaté otevřené dílo s proměnlivou interpretovatelností (např. Strážci – Watchmen, Pod vlivem lásky Shiona Sona, či Bad Boy Bubby Rolfa de Heera). Přestože je tento výčet děl pro lepší charakteristiku nedostatečný a vzhledem k jejich značnému estetickému rozptylu i roztříštěný, je z uvedeného snad zřejmé, že právě proměnlivost, mnohost prvků i témat tvoří svůdnou hru Mitchellovy předlohy a sama o sobě je demonstrací proti jasnému ukotvení významu a diktátu „tvůrčího úmyslu“. Režiséři Atlasu mraků bohužel o boji proti totalitě skrze postavy pouze mluví, celým filmem ovšem sdělují něco úplně jiného. Konflikt mezi stálostí a změnou, mezi vězením a svobodou ducha je v jejich podání zataven do pevných kleští jednoznačného poselství. Místo očekávané percepční svobody je divákům vnucováno, jak celé dílo mají vnímat. Je tudíž zcela signifikantní, že filmový Zachry (na rozdíl od toho literárního) končí v bezpečí mimozemské utopie: boj končí, neboť již není nepřátel. Přestože je tedy Atlas mraků invenční a v mnoha ohledech povedenou podívanou, domnívám se, že snímek svůj potenciál a do značné míry ani autorský záměr nenaplnil.

Doporučujeme

4 komentářů

 • Kazetak napsal:

  Chtel bych autora clanku jen upozornit na fakt ze Atlas Mraku
  rozhodne nekonci v bezpečí mimozemské utopie. Pokud tohle je vas zaver pravdepodobne ste se dival na jiny film. Ne ja vim nedival jen vam pravdepodobne unikl celi vyznam dila a to ze duse je vecna a jedinym nepritelem nas samich sme tudiz mi sami. Vsechny postavy vcetne Zachryho se budou
  i nadale podobne jako vsichni obyvatele tohoto sveta vcetne vas rodit a umirat znovu a znovu dokud nezuslechti svuj charakter do te miry aby mohli vstopit do onoho lepsiho sveta ktery je ve filmu naznacen z ust Roberta Forbysera.
  Toliko k poselstvi Atlasu Mraku. Pokud se zamerime ryze na
  filmovi aspekt jedine slovo blizke realite je MASTERPIECE.
  Nanestesti podobne jako dila takovich velikanu jako Frida Khalo,Vincent Willem van Gogh ci Francois Villon a nekolik dalsich. Tvurci svim
  talentem invenci a genialitou dalece previsuji drtivou vetsinu publika vcetne takzvanych kritiku a zaroven na poli tvurcim dalece previsuji 99.8% svych soucasniku.
  Za svoji genialitu a odvahu plati krvavou dan v podobe
  osamelosti na svem vlastnim hracim poli tedy poli kinematografickem tvurcim. A jeste krutejsi dan v podobe recenzi neomalenych radoby kritiku kteri nanestesti o skutecnem umeni a jeho presahu nemaji ani zdani.

 • admin napsal:

  „Bezpečí mimozemské utopie“ je poslední scénou filmu, tudíž zde snímek fakticky končí (končí tak film, jak a kam se bude příběh mimo tento rámec dále vyvíjet zůstává jaksi mimo možnosti našeho poznání). Ve snímku se jedná o bod, k němuž celá narativní linie směřuje. Srovnejte s tím, že celý příběh je vyprávěním zestárlého Zachryho, o němž od prvního záběru víme, že se v tomto místě dosti vzdáleném od Země již nachází (je to závěr jeho životní cesty, místo spočinutí). Dynamický vývoj dění tedy směřuje právě sem. V recenzi jsem nicméně v tomto bodě srovnával snímek s knihou, kde je celý rámec vyprávění vytvořen dosti odlišně – žádné bezpečí na konci. Kniha v tomto smyslu nemá konec, nemá tento úběžník, jelikož důsledně dodržuje pyramidální strukturu a časově nejvzdálenější příběh Zachryho je v ní zařazen přesně doprostřed. Mnohem lépe tedy odpovídá tomu, jak smysl filmu vnímáte Vy: tedy že duše je věčná a jediným nepřítelem nás samých jsme my sami.

  Dále bych chtěl připomenout, že můj výklad není podáván jako „jediný správný“. Dílo sourozenců Wachowských a Toma Tykwera, jak uvádím v recenzi, vyjadřuje potřebu boje proti jednoznačnosti, vládě jedné totalitní pravdy, ukotvení smyslu (přičemž se domnívám, že tuto snahu svým kompromisním uchopením filmu tvůrci nakonec sami zrazují). Vaše připomínka ohledně toho, že mi unikl celý význam, je tudíž především dokladem toho, že film, navzdory myšlenkové svobodě, kterou se ohání, vzbuzuje potřebu právě jednoho výkladu, jedné pravdy. Moje závěry se mi tím tedy potvrzují. Dodávám, že Vámi zmiňovaný výklad „věčné duše“ a nepřítele v „nás samých“ moje interpretace nevylučuje. Naopak. Ale tvrdím, že snímek tento smysl nenaplňuje tak, jak by mohl.

  Ohledně toho, zda je film „masterpiece“ se nechci přít, neboť je to záležitost subjektivní míry nadšení. Vysokou míru talentu tvůrcům rozhodně neupírám (viz moje věta z recenze: “ Bezpochyby nadaní sourozenci Wachowští by udělali lépe, pokud by navázali na sympatickou hravost do sebe uzavřeného světa svého předchozího počinu Speed Racer,adaptací Atlasu mraků si však jen zopakovali „pop-kulturní” poselství Matrixu. Také Tomu Tykwerovi, zdá se, svědčí spíše komornější projekty než opulentní megadíla. Jeho sociologický experiment na „Petriho misce“ lidských vztahů ve snímku 3 je toho důkazem.“). Jen si nemyslím, že jejich daň, kterou za svůj talent platí, by byla natolik krvavá, jak naznačujete :).

  Co se týče Vaší parafráze známého rčení, že „kro nic neumí, ten učí“, který takto vztahujete na ktitiku, lze s ním v podstatě souhlasit. Takto podávané je to ovšem spíše klišé. Doporučuji více nadhledu :).

 • Kazetak napsal:

  Uprime vase odpoved je pro me hodnotnejsi nezli clanek sami
  a sem za ni rad. Ok tedy od zacatku, Zachary je nepopiratelne vypravecem tohoto pribehu je prvni i posledni
  koho na platne vydime. Nicmene jak ste sam naznacil je zestarli tudiz ho nevyhnutelne (jako nas vsechny) ceka smrt.
  Kdyz tento fakt porovname s celim predchozim denim a prohlasenimi jednotlivich postav. Archyvista: „Ve svem zjeveni jste zminila ze nasledky nasich cinu pretrvavaji
  skrze vecnost. Znamenato ze verite na posmrtny zivot? nebe ci peklo? Sonmi 451: Verim ze smrt sou pouze dvere kdyz se jedny zavrou dalsi se otviraji. Nebo Robert Forbisher: „Verim ze nezustaneme mrtvi dlouho“. Ci Zachry samotny „Nej mrtvi nikdy nezustanou mrtvi staci nastrazit usi a nikdy neprestanou zvanit. Viz jeho nocni mura blezkovi prulet jeho predchozimi zrozenimi.etc.etc.Ano vyznam filmu je zcela jednoznacny presne tak jak ho na zacatku uvede Sonmi 451: „Pravda je jen jedna jeji alterverze jsou nepravdy.Atlas Mraku pojednava o absolutni pravde nikoli relativni,proto bez ohledu na vas ci muj osobni nazor tato pravda je nemenna but ji prijimate tudis jste na ceste k osvobozeni nebo ji odmitate tedy jste na ceste do okovu. Volba je vase. Nicmene vas ci muj nazor neklonili se k absolutni pravde je bohuzel vyce nez bezceny bez ohledu na to jak moc ho mam rad ci nerad ci jak moc si za nim stojim. Rika se ze pravda je kruta a pravda je ze ohen pali bez ohledu na to co si o nem kdo mysli a presne takova je i absolutni pravda, bez ohledu na to jestli ji prijimame ci odmitame nic to na ni nemeni. Je mi uplne jasny ze se to vam a mnoha lidem nemusi libyt dnes je na to krasne slovo „dogma“ ktere vsichni donekonecna omilaji ve sneze se absolutni pravde vyhnout jako cert krizi.
  Pravda je ze pravde se muzete uspesne vyhibat dlouhou dobu, pred kym se ale neschova nikdo je prave smrt ktera bezohledu na to jestli v ni verite ci ne ceka na vas na me nikdo neutece a protoze zakon zachovani energie je zakon podobne jako zakon gravitace po smrti pride znovuzrozeni
  a jake bude urcuje to co delate prave tet. Zachry zemre
  planeta na ktere se nachazi v zadnem pripade nepredstavuje misto konecneho spocinuti jelikoz se na ni jako vsude jinde v tomto pomijivem svete nachazi zrozeni nemoc stari a smrt.
  K umeni samemu Speed Racer je podobne jako Atlas Mraku fenomenalni dilo z rukou a srdci sourozncu Wachovskych a sem moc rad ze pro nej mate oceneni. Jiste jste si vedom faktu ze nas takovich neni mnoho, duvod je zcela prosty
  Speed Racer od sveho divaka vyzaduje primou ucast a praktickou realizaci. Pasivnimu a nepripravenemu divakovi se jeho hloubka a krasa nezjevi. Ci se zjevi jen do urcite miry. S Atlasem Mraku je to uplne stejne je jen na vas jak daleko se chcete pustit modra nebo cervena? Tak ci
  onak smrt se blizi kazdym okamzikem a mi „kazdim zlocinem a kazdou laskavosti davame zrod sve budoucnosti“Sonmi451
  toliko odemne hodne stesti Kazetak

Odejít a odpovědět

Přidat příspěvek níže či na něj upozornit ze své vlastní stránky. Můžete také sledovat tyto komentáře přes RSS.

Udržujte pravidla diskuze. Vyjadřujte se k tématu. Žádné spamy.

Můžete použít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tato stránka podporuje systém Gravatar. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Poznámky

Tento příspěvek byl napsán uživatelem dne 17. 12. 2012 ve 0.20 a zařazen do kategorie Filmy, Recenze ..

Můžete příspěvek okomentovat nebo na něj upozornit ze své vlastní stránky. Pro aktuální přehled o diskuzi, můžete sledovat tyto komentáře přes RSS.

Toto je Gravatar-enabled weblog. Pro vytvoření svého vlastního avataru (ikonky) se stačí registrovat na Gravatar.

Nejnovější komentáře

Creative Commons License

KalendářPro kompletní výhled přejděte na stranu kalendáře.